آموزش کاربران

پشتیبانی فنی

گروه رایانه دانشگاه جهانی کورش بزرگ برای هر کاربر یک حساب ویژه ایجاد میکند تا هر کاربر بتواند به بخش مربوط به خود دسترسی داشته باشد .

  • حسابهای دانشگاه از نوع Gmail Account است و زیر نظر شرکت گوگل میباشد .

  • ریختار حسابهای دانشگاه به شکل example@cgiou.com میباشد .

کاربر کیست :

برای دریافت حساب ویژه کاربری میبایست عضوی از دانشگاه جهانی کورش بزرگ باشید که این کاربران به ۳ گروه دسته بندی میشوند :

چگونه وارد حساب کاربری شویم .

CGIOU IT Department Must provide a username & Password For Users , Student & Workers :

  1. Get your username and password from CGIOU IT Department

  2. CGIOU Accounts Start: Example@cgiou.com

  3. click to this link

  4. Enter the email address for your Google Account and click Continue

  5. Enter your password and click Next

  6. This password will need to be changed once you signs into the account