فرزانگان

بخش فرزانگان براى نمايان كردن نخبگان سراسر جهان در گستره فرهنگى ايرانى فراهم شده است. پس از پركردن پرسشهاى فرم ، شما ميتوانيد كارنامه خود را در پيوست به اين سامانه همراه نماييد.

  • مهر ورزيده كارنامه خويش را كوتاه و گويا فراهم نماييد.

  • كارنامه نمايان گر شخصيت شما براى دانشجويان و دانش پژوهان در سراسر جهان است. و افزون بر آگاهى هاى شخصى كه لازم خواهيد دانست ، فهرست كارهاى انجام شده ، مانند جستارها ، كتاب ها ، در بخش هنرى ؛ ترانه ها ، نمايشنامه ها ، فيلم ها ، نمايشگاه ها و ديگر موارد با نام برنامه ، تاريخ و مكان پخش و انتشار ياد آورى شود.

  • در برنامه ديگر دانشگاه ، در تالار ديدار و گفتار امكان اينكه شما بتوانيد در پنجاه دقيقه خود كارها و پيامتان را به دانشجويان از راه برنامه ديدارى نيز وجود خواهد داشت.

  • دانشجويان بر پايه چنين آگاهى ها در كارنامه به شما ارج خواهند نهاد.