پیکهای دانشگاه

پیکِ دانشگاه جهانی کورش بزرگ که از این پس به کوتاهی [پیک دانشگاه] گفته خواهد شد، به گونۀ واره نامه[فصلنامه] فرادست دانش پژوهان جا خواهد گرفت.

آنچه که در پیک دانشگاه بجویندگان دانش ارمغان خواهد شد، برآیند بررسی های دانشیک در همۀ زمینه های فرهنگی، هنری، باستانشناسی، زبانشناسی، ادبسار، فرزان، رامیاری - دین شناسی- روانشناسی- مردم شناسی- هازه شناسی- استوره شناسی- گیتا شناسی- شاهنامه شناسی... و همچنین بازنمود یافته های نوین در پیوند با آسیای میانه، بوم قفقاز و گستره ی فراخدامنِ فرهنگ ایرانی از ورز رود تا میانرودان خواهد بود.

آنچه امروزه فرهنگ جهان ايرانى ناميده ميشود، برآيند هزاران سال سرگذشت باشندگان سرزمینی بزرگ است كه از ختن تا فرنگ گسترده و در جهان فراگير می باشد. هر بخش اين گستره فرهنگی در گیتی به تنهايى ميراث دار است و می کوشد تا دور از هیاهوهای دينداران و سياستمداران و مرزهاى سياسى کنونی، راه روشنى را برای فرزندان و آيندگان در راستای پاسداری داده هاى چندين هزار ساله نياكان فراهم نمايد. این دانشگاه جهانى كه به نام يكى از بزرگترين رادمردان اين گستره فرهنگی، كورش هخامنشى می باشد، در راستای همين آرزوها بنياد گذارى شده است. دانشگاه جهانی کورش بزرگ با همكارى فرهيختگانى كه فرزند همين خاستگاه هستند، برای پرورش و شكوفایى بيش از پيش اين فرهنگ بزرگ كه پسامدهاى جهانى خود را در تمدن هاى ديگر نيز به يادگار گذاشته است، زمينه را بگونه یى فراهم خواهد ساخت که كرانه هاى آن استوار و از گزند روزگار دور بماند.

یکی از برنامه هاى دانشگاه براى بالا بردن آگاهی و دانش دانشجویان درباره ساختار اجتماعی و سهم فرزانگان این سرزمین در شكوفایی رشته و پیشه های گوناگون در سراسر گیتی ، "تالار دیدار و گفتار" در دانشگاه است.