پیک دانشگاه جهانی کورش بزرگ

فرانمود:

پیکِ دانشگاه جهانی کورش بزرگ که از این پس به کوتاهی [پیک دانشگاه] گفته خواهد شد، به گونۀ واره نامه[فصلنامه] فرادست دانش پژوهان جا خواهد گرفت.

آنچه که در پیک دانشگاه بجویندگان دانش ارمغان خواهد شد، برآیند بررسی های دانشیک در همۀ زمینه های فرهنگی، هنری، باستانشناسی، زبانشناسی، ادبسار، فرزان، رامیاری - دین شناسی- روانشناسی- مردم شناسی- هازه شناسی- استوره شناسی- گیتا شناسی- شاهنامه شناسی... و همچنین بازنمود یافته های نوین در پیوند با آسیای میانه، بوم قفقاز و گستره ی فراخدامنِ فرهنگ ایرانی از ورز رود تا میانرودان خواهد بود.

رهنمود نویسندگان:

ارزیابی نوشتار:

 • انجمن ویرایشگران، نوشتارهای رسیده را در بالاترین استانده بازکاوی و بر خواهند رسید.

 • هرگونه کاستی یا نارسایی، در یک بازۀ زمانی سه هفته از زمان دریافت نوشتار به آگاهی نویسنده خواهد رسید تا نوشتار خود را سامانی شایسته بخشد.

 • نوشته های ویراستاری شده می بایست در یک بازۀ سه ماهه به

انجمن ویرایشگران بازگردانده شوند، مگر اینکه پیشاپیش سامه

های فراهم گشته باشند.

رهنمود انجمن ویرایشگران :

سنجۀ داوری در پذیرش هر نوشتار، ارزش دانشیک و گرانسنگی آن خواهد بود.

نوشتاری که با این سنجه همساز نباشد، اگر چه از دیدگاه فنی و پژوهشی شایان پذیرش باشد در پیک دانشگاه جا نخواهد گرفت.

چاپ شده های پیشین:

نوشتارهایی که برای چاپ در پیک دانشگاه فرستاده می شوند نباید پیشتر در جای دیگری چاپ شده باشند مگر اینکه نویسنده دگرگونی های بنیادین در آن پدید بیاورد و بر داده های آن بیافزاید.

کپی رایت:

نویسندگانی که نوشتارشان برای چاپ در پیک دانشگاه پذیرفته می شود، در یک پیمان نامۀ ویژه، هودۀ هرگونه بهره برداری از نوشتار خود را به دانشگاه جهانی کورش بزرگ وا می گذارند.

زبان

هر نوشتار می تواند به یکی از دو زبان پارسی یا انگلیسی، و با سه دبیرۀ

پارسی- انگلیسی و سیریلیک نوشته شود.

آنچه که در این راستا از نویسندگان و فرزانگان گرانمایه درخواست

می شود:

 • نوشتارهای پارسی را در بالاترین گامۀ آراستگی و شیوایی فراهم کنند.

 • نوشتارهای انگلیسی را می توانند به شیوۀ انگلیسی یا آمریکایی بنویسند ولی نه آمیزه یی از هردو .

چگونگی فرستادن نوشتار:

سامانۀ رایانه یی دانشگاه، راهنمای گام به گام شماست تا نوشتار خود و پیوست های آن را به آسانی بارگذاری کنید.

بازنگری:

 • نوشتارهای رسیده نخست از سوی سردبیر پیک دانشگاه ارزیابی می شوند.

 • نوشتاری که از سوی سردبیر شایستۀ چاپ در پیک دانشگاه دانسته شود برای بازبینی و ارزیابی فرجامین به انجمن ویرایشگران فرستاده می شود.

 • انجمن ویرایشگران در پذیرش یا وازنش هر نوشتار آزاد است .

کارمایه ها :

خواهشمند است:

 • نرم ابزار پردازش واژه را بکار ببرید.

 • نوشته ی خود را با ریختار[format] واژه پرداز رایانۀ کاربردی بیانبارید.

 • نوشتار را در یک ستون بنویسید.

 • تا جایی که در توان دارید چیدمان ساده را برگزینید.

 • بیشینه ی کُد های واژه پردازی هنگام پردازش، جابجا خواهند شد.

 • برای همتراز کردن نوشتار ، گزینۀ [ justify] را بکار نبرید.

 • گزینه های دُرُشت و سیاه [bold]، کژ نگاری [ایتالیک]، سرنخ [clue]، نشانه های نمایاننده [exponent signs]، و جز آن ها را می توانید بکار گیرید.

 • در سامان بخشیدن به نوشتار خود اگر شبکه [grid] بکار می برید، برای هر یک از رده ها، می باید یک شبکه بکار برید.

 • در همه ی زمینه ها روش های همگانی و شناخته شده را بکار گیرید.

برنام [عنوان] نوشتار.

 • برنام هر نوشتار باید کوتاه و آگاهی دهنده باشد.

 • نام کوچک، نام یا نامهای خانوادگی باید روشن و خوانا نوشته شوند.

 • اگر بایسته می دانید می توانید نام خود را در دو کمانک (پرانتز) در برگردان انگلیسی بیاورید.

 • می خواهید با کدامیک از هموندان انجمن ویرایشگران در پیوند باشید.

 • نشانی پستی شما می تواند در پانویس نوشتار یا در کنار نام شما باشد.

چکیده ی نوشتار (abstract):

چکیدۀ هر نوشتار می بایست گویای درونمایه و گرانیگاه سخن باشد و از 300 واژه فراتر نرود.

بن مایه های هر نوشتار، می بایست پهرست وار و رسا در چکیده آورده شوند.

بژنگ واژه ها [واژه های کلیدی]:

در پی چکیدۀ هر نوشتار، ۳ تا ۵ بژنگ واژه بیاورید. بژنگ واژه ها باید از درست نویسی (spelling) فارسی و اِمریکایی برخوردار باشند، از بکار بردن واژه های چندگانه و رَمَن[جمع] برای بژنگ واژه ها خودداری کنید. این بژنگ واژه ها در پهرست سازی بکار گرفته خواهند شد.

بُنمایه ها (References)

 • بُنمایه ها می بایست پهرست وار در پانویس آورده شوند.

 • نوشتارهای چاپ نشده و گفت و شنودها را نمی توان در پهرست بن مایه ها آورد، ولی می توان از آنها در نوشتار بهره گرفت.

نکته های برجسته - کارهای هنری و آرایشی

 • دبیره و اندازۀ یکسان را در نوشتار خود بکار ببرید.

 • اگر می خواهید در برگه های رایانه یی دانشگاه بنویسید، یکی از دبیرۀ پیشنهادی را برگزینید.

 • دبیره های پیشنهادی:

Arial, Courier, Times New Roman, Symbol

 • فرتورها را با رویکرد به چیدمان آن ها ، شماره گذاری کنید.

 • فرتورها را در یک سامان بسیجیده نامگذاری کنید.

 • هر فرتور را در پرونده ی جداگانه بفرستید.

 • فرتورهای رنگی باید برای کسانی که دچار سُستی بینایی یا کور رنگی هستند نیز شایان دیدن باشند.

EPS (or PDF): vector drawings, integrate all the fonts used. TIFF (or JPEG): color or grayscale photographs (halftone), respect a minimum of 300 dpi. TIFF (or JPEG): bitmap line drawings (pure black and white pixels), respect a minimum of 1000 dpi.

رُخشاره [ویدیو]:

برای افزودن بر ارزش پژوهش های دانشیک خود می توانید از رُخشاره و انیمِیشن بهره برداری کنید، ولی باید روش بکار اندازی و بهره گیری از آنها را نیز یاد آور شوید.

وارسی های فرجامین

پهرست زیر برای بررسی های فرجامین، پیش از فرستادن هر نوشتار می تواند سودمند باشد.

 • نوشتاری که برای چاپ در پیک دانشگاه پذیرفته می شود، نویسنده باید هزینه ی چاپخش آن را بپردازد.

 • نویسنده باید نشانیهای زیر را داشته باشد:

 • نشانی رایانامه E-mail address

 • نشانی پستی

 • شماره های تلفن.

 • بژنگ واژه ها [واژه های کلیدی]

 • شماره ها و برنام های گرانبار

 • پیچازه ها [ سرنام، فرانمود، پانویس ها]

 • بررسی نوشتار از نگر ″درست نویسی″ و ″دستوری″.

 • بُنمایه ها[references] در پانویس.

تراگرد نوشتار

چنانچه سردبیر نوشتۀ شما را شایسته ی تراگرد [انتقال و جابجایی] بداند می تواند بدون نام بردن از پیک دانشگاه آن را فرادست ژورنالهای دیگر نیز بگذارد.

Copyright © دانشگاه جهانی کورش بزرگ CGIOU