پیک زرافشان

آنچه امروزه فرهنگ جهان ايرانى ناميده ميشود، برآيند هزاران سال سرگذشت باشندگان سرزمینی بزرگ است كه از ختن تا فرنگ گسترده و در جهان فراگير می باشد. هر بخش اين گستره فرهنگی در گیتی به تنهايى ميراث دار است و می کوشد تا دور از هیاهوهای دينداران و سياستمداران و مرزهاى سياسى کنونی، راه روشنى را برای فرزندان و آيندگان در راستای پاسداری داده هاى چندين هزار ساله نياكان فراهم نمايد. این دانشگاه جهانى كه به نام يكى از بزرگترين رادمردان اين گستره فرهنگی، كورش هخامنشى می باشد، در راستای همين آرزوها بنياد گذارى شده است. دانشگاه جهانی کورش بزرگ با همكارى فرهيختگانى كه فرزند همين خاستگاه هستند، برای پرورش و شكوفایى بيش از پيش اين فرهنگ بزرگ كه پسامدهاى جهانى خود را در تمدن هاى ديگر نيز به يادگار گذاشته است، زمينه را بگونه یى فراهم خواهد ساخت که كرانه هاى آن استوار و از گزند روزگار دور بماند.

یکی از برنامه هاى دانشگاه براى بالا بردن آگاهی و دانش دانشجویان درباره ساختار اجتماعی و سهم فرزانگان این سرزمین در شكوفایی رشته و پیشه های گوناگون در سراسر گیتی ، "تالار دیدار و گفتار" در دانشگاه است.

دانشگاه با این برنامه كوشش میكند که زمینه را براى دیدار و رساندن پیام آنان به دانشجویان دانشگاه جهانی كورش بزرگ در سراسر گیتی فراهم نماید. فرزانگان در رشته های گوناگون از سوى دانشگاه انتخاب می شوند و شرکت آنها در تالار دیدار و گفتار برابر یک ساعت درسى براى دانشجویان خواهد بود. هر برنامه دیدار و گفتار پنجاه دقیقه می باشد و از فرزانگان فراخوان شده خواهش میشود که به چگونگى شركت در تالار دیدار و گفتار توجه كنند.

١ - شما فرهیخته گرامی که این پیام را دریافت نموده اید ، از سوی دانشگاه براى شركت در تالار دیدار و گفتار دعوت شده اید.

٢ - نخست كارنامه خود را در درگاه فرزانگان بگذارید.

٣- برای ضبط برنامه از نرم افزار zoom استفاده میشود . گروه فنی دانشگاه در روز و ساعت تعیین شده با شما در پیوند خواهد بود . برای دریافت برنامه زوم از اینجا میتوانید نسخه رایگان را دانلود کنید.

۴- دانشگاه با توجه به پاسخ شما ، دوباره با شما درباره برنامه دیدار و گفتار در پیوند خواهد بود.

۵ - پس از پیوست دوباره به دانشگاه از شما خواهش می شود که :

مهر ورزیده خود را در كمتر از پنج دقیقه معرفی نمایید.

ویژگی کار و پیشه خود را در ده دقیقه بیان نمایید.

جایگاه ویژه كار و پیشه خود را در شهر و كشور خود و همچنین در جهان در کمتر از پانزده دقیقه بیان وسپس پیام خود را به دانشجویان تا پایان پنجاه دقیقه در میان گذارید.

این دیدار و گفتار یك برنامه دانشگاھی می باشد و شما نمونه آموزگارى براى دانشجویان در رشته خود خواهید بود.

دانشگاه پیك ویژه اى به نام پیک زرافشان " CGIOU Viseo Report " دارد که متن نوشتاری دیدار و گفتار با شما ، به همراه کارنامه که در بخش فرزانگان به درگاه فرزانگان سپرده اید ، در این پیک با رفرانس منتشر خواهد نمود. بدین گونه گفته های شما در نوشته ها نیز رفرانس خود را خواهد داشت.

برنامه های تالار دیدار و گفتار به زبان فارسى و با گویشهای گوناگون خواهد بود.

از شما گرامی خواهش می شود که ساختار پیام خود را در تالار به بهترین گونه اى که می پندارید انجام دهید و هر كمكی که در این راستا لازم خواهد بود را با دانشگاه در میان گذارید.


گروه تالار دیدار و گفتار

دانشگاه جهانی کورش بزرگ

CGIOU Viseo Report

New York, Sydney, Dushanbe

CYRUS THE GREAT INTERNATIONAL ONLINE UNIVERSITY

25 CPW, Suite 1M, NYC, NY 10023, USA